Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Quy định quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức Đại học Tây Nguyên

 1. #1

  Quy định quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức Đại học Tây Nguyên

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Quy định quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

  Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng
  Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;
  Căn cứ Điều lệ trường đại học kèm theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày
  22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ;
  Căn cứ Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội thông qua và ban hành theo
  quyết định số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
  Căn cứ Luật Viên chức đã được Quốc hội thông qua và ban hành theo quyết
  định số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của
  Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;
  Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của
  Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
  của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về
  tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của
  Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

  Down file đình kèm đầy đủ phía dưới.
  Nguyễn Xuân Dũng
  094138887
  xuandung3979@gmail.com
  https://webgiacao.com