Câu 1: cơ sở hình thành tư tưởng HCM?
Câu 2: tư tưởng HCM về vấn đề đạo đức? Liên hệ với thực tiễn sv hiện nay?