Diễn đàn: KHOA & TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Danh mục   Bài cuối

 1. ✓Bộ môn Sinh học vật nuôi. ✓Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa. ✓Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi. ✓Bộ môn Cơ sở Thú y. ✓Bộ môn Thú y chuyên ngành. ✓Trạm xá Thú y.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 2. ✓Khoa Dự bị - Tạo Nguồn là nguồn đào tạo học sinh dân tộc thiểu số cho Trường đại học Tây Nguyên.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 3. ✓Bộ môn Toán. Bộ môn Hoá. ✓Bộ môn Công nghệ Môi trường. ✓Bộ môn Tin. ✓Bộ môn Sinh học Thực nghiệm. ✓Bộ môn Sinh cơ sở. ✓Bộ môn Lý.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
 4. ✓Kinh tế. ✓Kế toán. ✓Quản trị kinh doanh. ✓Tài chính - Ngân hàng. ✓Luật kinh doanh. ✓Kinh doanh thương mại. ✓Thông tin kinh tế.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 5. ✓Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin. ✓Tư tưởng Hồ Chí Minh và phương pháp giảng dạy. ✓Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 6. ✓Ngôn ngữ Anh. ✓Phương pháp giảng dạy. ✓Tiếng Anh chuyên ngành. ✓Pháp - Jrai.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 7. ✓Sinh học thực vật. ✓Khoa học đất. ✓Cây trồng. ✓Quản lý tài nguyên đất. ✓Quản lý tài nguyên rừng & môi trường. ✓Lâm sinh học. ✓Sinh thái & môi trường rừng. ✓Bảo vệ thực vật. ✓Cơ khí & CNSTH.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 8. ✓Giáo dục tiểu học. ✓Giáo dục mầm non. ✓Văn học. ✓Ngôn ngữ. ✓Tâm lý giáo dục. ✓GDTC cơ bản. ✓GDTC chuyên ngành. ✓Trung tâm KHXH&NV TN.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 9. ✓Hình thái. ✓Chức năng. ✓Vi ký sinh. ✓Liên chuyên khoa hệ nội, ngoại. ✓Nội. ✓Ngoại. ✓Sản. ✓Nhi. ✓Nhiễm. ✓Điều dưỡng. ✓Y tế cộng đồng. ✓Huấn luyện kỹ năng.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1